Förskola‎ > ‎

Pedagogik och mål

Vår verksamhet är trygg, lustfylld och lärorik och lägger grunden för ett livslångt lärande. Med skogen som närmsta granne och en dynamisk inomhusmiljö skapar vi en varierad verksamhet, både utomhus och inomhus. Lek och saga, forskning och fantasi – allt ryms i vår verksamhet och genom dessa lär vi oss nya saker tillsammans. Språk, matematik, skapande, kultur, natur och motorik får stort utrymme. 

Tilltro till sin egen förmåga, att känna sig delaktig i gruppen och i de beslut som fattas under dagen skapar trygghet och främjar det fortsatta lärandet. Att vara en bra kompis och vara rädd om varandra och miljön, både ute och inne, är något som vi pratar om ofta. 

Grön Flagg logotyp


Vår förskola blev Grön Flagg-certifierad år 2010, i samarbete med Stiftelsen Håll Sverige Rent. Detta innebär ett aktivt arbete med hållbar utveckling utifrån läroplanens mål men där även barnens intresse och nyfikenhet får en stor plats/styr innehållet. Grön Flagg är både en certifiering och ett verktyg för den pedagogiska verksamheten. Läs mer om Grön Flagg här

I verksamheten får den språkliga utvecklingen en central roll, och denna stimuleras på olika sätt både vad gäller utformningen av lärandemiljön och i kontakten mellan barnen och pedagogerna. 

Vi arbetar med tecken som stöd (TAKK, det vill säga: Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) vilket innebär att tecken används tillsammans med tal. Detta för att underlätta språkförståelse men även som ersättning för det talande språket. 

Hemspråksundervisningen erbjuds i samverkan med Uppsala kommun. 

Föräldrar är delaktiga i verksamheten på flera sätt. Här är några exempel:
  • Föräldramöten minst en gång om året.
  • Kommunens kvalitetsenkät om förskolan återkopplas till föräldrarna
  • Föräldrafika med temainslag, t.ex. har vi bjudit in till en loppis tillsammans med barnen.
  • Inbjudan till Luciafika för att höra barnens sånger och rim och för att fika tillsammans. I slutet av våren anordnas en sommarfest där barnen får visa upp så väl sina kunskaper som sina alster som de tillägnat sig under året. 
  • Genom Förskoleappen delar personalen ögonblicksbilder från barnets vardag. Läs mer om Förskoleappen här
  • Föreläsningar – till exempel en föreläsning om genus med Kristina Henkel från utbildningsföretaget Jämställt som hölls våren 2013.